หารือแนวทางความร่วมมือโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน ISO39001 ครั้งที่ 2


3 มี.ค. 2563 2530 แผนงาน : สถานประกอบการกับความปลอดภัยทางถนน


ต่อเนื่องจากการหารือแนวทางความร่วมมือโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน ISO39001 ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/RoadsafetygroupThailand/photos/a.1471571662855457/3085767901435817/?type=3)
 

ครั้งนี้กลับมาอัพเดตถึงความคืบหน้า
หลัง ผอ.พรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
นำรายละเอียดการหารือครั้งก่อนเข้าที่ประชุม Board และหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลปรากฎว่า
 

(1) ทาง Board สรอ. มองเป็นเรื่องที่ดีและพร้อมสนับสนุน เพราะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ
(2) เบื้องต้นทางสภาอุตสาหกรรมยินดีให้ผู้แทน/สมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทาง ผอ.พรรณี จะมีการหารือกับคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เพิ่มเติม
(3) สถานประกอบการหลายแห่งกำลังตกที่นั่งลำบากในเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งนี้พอที่จะสนับสนุนในส่วน In Kind ได้

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุม
• หารือเพิ่มเติมกับ strategic partner เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทาง ผอ.พรรณี จะนำเรื่องนี้หารือกับทางผู้ว่าการนิคมฯ ต่อไป
• การออกแบบกิจกรรม จะต้องไม่กระทบงบประมาณของผู้ประกอบการมากนัก โดยทำให้เห็นว่า หากทำเรื่องนี้ในระยะยาวจะช่วยลดต้นทุนได้
• การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ อาจประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มี suppliers ที่มีความสนใจและความพร้อมที่จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน


- NEXT -
[4 มีนาคม - 23 มีนาคม 2563]
ยกร่างเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ พร้อมทั้งแนวทางการตรวจประเมินฯ และหลักสูตรฯ


[24 มีนาคม 2563]
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (regulator and user) ครั้งที่ 1
และหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ แนวทางทางความร่วมมือในโครงการ


[7 เมษายน 2563]
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (regulator and user) ครั้งที่ 2


[28 เมษายน 2563]
ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการและพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง

[28-30 เมษายน 2563]
จัดอบรมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ


นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการให้การรับรอง**
~ ระดับ 1 พื้นฐาน (ทำตาม กม. และมีการประเมิน/จัดการความเสี่ยง) >> อาจนำ SAR (self assessment report) มาปรับใช้**

~ ระดับ 2 สมบูรณ์ (ทำตามระดับ 1 และมีการติดตามเฝ้าระวัง การพัฒนาบุคลากร) >> อาจนำเกณฑ์ของ Q-mark ในส่วนความปลอดภัยมาเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจให้เกียรติบัตร 2 ใบ (สำหรับกรณีที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Q-mark และเป็นไปตามข้อกำหนดระดับที่ 2)**

~ ระดับ 3 ISO39001 (ทำตามข้อกำหนด ISO39001) ซึ่งมีข้อคิดเห็นว่า อาจมอบเป็นเกียรติบัตร ทั้งนี้สถานประกอบสามารถนำเกียรติบัตรมาดำเนินการต่อเพื่อขอใบรับรอง (Certificate) ตามระบบได้**
**(เป็นเพียงการหารือเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่ได้มีข้อสรุป)


#ติดตามตอนต่อไปในวันที่24มีนาคม2563
#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเมื่อคุณอยาก
+ อยากช่วยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหรือมี checklist แนวทางในการประเมินผู้รับเหมาขนส่งของตนเอง
+ อยากเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับมาตรฐานฯ ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ
โดยเฉพาะข้อแรก ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ สามารถติดต่อมาได้ที่ thanaporn@roadsafetythai.org

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved