หารือแนวทางความร่วมมือ "โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001"


6 ก.พ. 2563 2605 แผนงาน : สถานประกอบการกับความปลอดภัยทางถนน


ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมกับสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (สอป.) เข้่าพบผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ "โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001"

จากข้อมูลของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ปี 2551 - 2560 พบว่า อุบัติเหตุจากยานพาหนะ (เมื่อวัดตามความรุนแรง) เป็นสาเหตุที่ทำให้แรงงาน "เสียชีวิต" เป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกัน 10 ปี

การทำระบบฯ ซึ่งดูจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่หากลงมือทำเมื่อใดจะช่วยให้เราสามารถจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุม ตามวงรอบของ PDCA (plan do check act) ภายใต้การใช้มาตรฐานสากลมารองรับ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศได้

การหารือวานนี้ ทำให้เราได้กรอบการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลางและ ISO 39001 โดยจะมีการเชื่อมโยงกับมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ ซึ่ง สรอ. เป็นผู้ยกร่าง หลังจากนั้นจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็น

(2) เชิญผู้รับเหมาขนส่งของบริษัทขนาดใหญ่/เปิดรับสถานประกอบกิจการที่สนใจ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

(3) พัฒนาหลักสูตร train the trainer ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและหลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินระบบฯ

(4) จัดอบรมให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ และคนที่ต้องการจะเป็นครู/ที่ปรึกษาในการทำระบบฯ

(5) สถานประกอบกิจการนำระบบไปปฏิบัติ

(6) รับการตรวจประเมิน และให้การรับรอง

(7) มอบประกาศนียบัตร/ใบรับรองและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ (เบื้องต้นมีการหารือเรื่องอายุของใบรับรองว่า ระดับพื้นฐานมีอายุ 1 ปี ระดับกลางมีอายุ 2 ปี และ ISO 39001 มีอายุ 3 ปี)

หลังจากนั้นจะเป็นการวัด performance ของการทำระบบในแต่ละปี เพื่อ ensure ว่ายังมีการทำระบบอยู่ (PDCA) และเน้นมองผลลัพธ์ (objective) เช่น สถิติอุบัติเหตุลดลง
 

สำหรับสถานประกอบการกิจการที่
+ อยากช่วยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหรือมี checklist แนวทางในการประเมินผู้รับเหมาขนส่งของตนเอง***
+ อยากเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับมาตรฐานฯ
+ อยากเข้าอบรมเพื่อเป็นครู/ที่ปรึกษา
โดยเฉพาะข้อแรก ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ สามารถติดต่อมาได้ที่ thanaporn@roadsafetythai.org

ในส่วนปลายทางเรื่องนี้
ผอ.พรรณี อังศุสิงห์ กล่าวว่า "เรื่องนี้เราต้องมองระยะยาว อาจจะไม่เห็นผลทันที แต่ต้องมองคุณภาพและความปลอดภัยที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ประกันภัย กปถ. บขส. หากสามารถผลักดันเข้าระเบียบสำนักนายกได้เหมือนช่วงรณรงค์การทำ ISO9001 จนเพิ่มไปในระเบียบจัดซื้อจัดจ้างได้ นั่นคือส่วนหนึ่งของคำว่า ความยั่งยืน"

อ.สราวุธ สุธรรมาสา กล่าวว่า "ทำยังไงให้เขาทำต่อ ทำยังไงให้ระบบยังคงอยู่ เพื่อทำให้ impact ย้อนกลับไปที่เขา"
_____
Next: การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินระดับมาตรฐานของสถานประกอบกิจการที่ให้บริการโลจิสติกส์ (ข้อ 1)

#โปรดติดตามตอนต่อไปและมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved