งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" ( 14th Thailand Road Safety Seminar : Play your part and share the road)


21 ก.พ. 2562 2574 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุให้เกิดความต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 

ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" (14th Thailand Road Safety Seminar : Play your part and share the road) ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ฯเวทีนำเสนอให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้ทราบถึงทิศทางนโยบายระดับประเทศและระดับสากล ร่วมนำเสนอนโยบายสาธารณะด้านอุบัติเหตุทางถนน และก่อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำความรู้ แนวทางการทำงาน จากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จไปพัฒนาปฏิบัติให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เกิดรูปธรรมในการทำงานอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันคือการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตามกรอบการทำงาน "ทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563"

กำหนดการ กด Download ได้เลยครับ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved