การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแผนการดำเนินงานกลไก ศปถ. อำเภอ"


1 ธ.ค. 2561 2620 แผนงาน : การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนน


" ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแผนการดำเนินงานกลไก ศปถ. อำเภอ" ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม...

DOWNLOAD >>> ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

DOWNLOAD>>> กรมควบคุมโรค

DOWNLOAD >>> สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

DOWNLOAD >>> นพ.ธนะพงศ์

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved