ประเด็นการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่และแนวโน้มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3  ล้านคน โดยมีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ  50  ล้านคน หากไม่มีการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศที่ยากจนถึงปานกลางจะสูงขึ้นเป็นสองเท่าใน         ปี ค.ศ.2020 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งกำหนดให้ “ค.ศ. 2011-2020 (พ.ศ. 2554 - 2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

การดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความเข้มแข็งของโครงสร้างการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาพ นำมาสู่การขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นกลไกวิชาการในการดำเนินภารกิจดังกล่าว สำหรับสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การเตรียมข้อมูลการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

  • สนับสนุนโครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่เกิดขึ้นคือ มีผลการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันฯ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการบทเรียนการจัดการความปลอดภัยทางถนนทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์ช่องว่างกลไกความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย รูปแบบของสถาบันฯ ภารกิจของสถาบัน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และแผนกลยุทธ์
  • จัดสัมนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น “การขับเคลื่อนนโยบายในการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ได้ข้อสรุปจากที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางถนนมีมติว่า “ประเทศไทยต้องมีสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน” โดยสถาบันฯ ต้องมีอิสระในการทำงานวิชาการ
  • รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า เห็นด้วยกับการมีสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และเสนอให้เป็นรูปแบบองค์กรมหาชน

2. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน: วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ผลที่เกิดขึ้นคือคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รับเรื่องไปดำเนินการ
  • คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ: วันที่ 17,25,29 มิถุนายน 2558 และวันที่ 6, 28 กรกฎาคม 2558 ผลที่เกิดขึ้นคือ มีข้อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติให้มีการปฏิรูปกลไกทางวิชาการ ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
  • ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำเรียนปรึกษาหารือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเรียนปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการสำนักนายก

 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ ปุ่มดาวน์โหลด ด้านล่างนี้ค่ะ