นำเสนอประเด็นปฏิรูปกลไกทางวิชาการด้วยการจัดตั้งหน่วยงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
นำเสนอประเด็นปฏิรูปกลไกทางวิชาการด้วยการจัดตั้งหน่วยงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน
ผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีข้อเสนอ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(1) รัฐบาลกำหนดให้ประเด็น "ความปลอดภัยทางถนน" เป็นวาระของชาติ โดยมีกลไกของรัฐในการสนับสนุน
ติดตาม กำกับ เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
(2) ปฏิรูปกลไกวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ด้วยการจัดตั้ง หน่วยงานวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นหน่วยงานหลักในการนำผลการศึกษามาพิจารณารูปแบบของ
หน่วยงานวิชาการที่เหมาะสม
 
ผลการนำเสนอคือ ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประเด็นดังกล่าวผ่านเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป