รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 


ผลที่เกิดขึ้นคือ ที่ประชุมเห็นด้วยกับการมีสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน และเสนอให้เป็นรูปแบบองค์กรมหาชน
โดยเตรียมข้อมูลไว้ 2 แบบ คือ แบบใช้ พรบ.องค์กรมหาชนปี 2542 กับแบบที่มี พรบ.ของตนเอง