นำเสนอการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน นำเสนอการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 17,25,29 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 6,10,28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา เพื่อขับเคลื่อนประเด็นการจัดตั้งสถาบันวิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีข้อเสนอ 2 ข้อหลัก ได้แก่

(1) รัฐบาลกำหนดให้ประเด็น "ความปลอดภัยทางถนน" เป็นวาระของชาติ โดยมีกลไกของรัฐในการสนับสนุน ติดตาม กำกับ
เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม 

(2) ปฏิรูปกลไกวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ด้วยการจัดตั้ง หน่วยงานวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นหน่วยงานหลักในการนำผลการศึกษามาพิจารณารูปแบบของหน่วยงานวิชาการที่เหมาะสม

ผลที่เกิดขึ้นคือ ประเด็นดังกล่าวผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี