วารประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดเวทีสัมนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 
“การขับเคลื่อนนโยบายในการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน”
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมทิวลิป ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็น ดังนี้

(1) ความครบถ้วนของ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งสถาบันฯ

(2) ภารกิจของสถาบันฯ และความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่

(3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอในการจัดตั้งสถาบันฯ

ผลที่เกิดขึ้นคือ ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านความปลอดภัยทางถนน มีมติว่า “ประเทศไทยต้องมีสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน”
โดยสถาบันฯ ต้องมีอิสระในการทำงานวิชาการ ซึ่งภารกิจหลักคือ ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ จัดทำแผนหลักแห่งชาติ 
กำหนดมาตรฐาน เสนอนโยบาย รวมถึงการกำกับติดตามประเมินผล