ศวปถ. เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการการ ป้องกันอุบัติเหตุุทางถนน ประจำปี 2560

ศวปถ. เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการการ ป้องกันอุบัติเหตุุทางถนน ประจำปี 2560

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการการ ป้องกันอุบัติเหตุุทางถนน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอัปสร 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง เพื่อวางกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ทัน ก่อนครบทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่เหลือแค่ 4 ปีข้างหน้า โดยมีหน่วยงานข้าเร่วม ทั้งภาครัฐ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง ภาคเอกชน  เช่น ฮอนด้า บริษัทกลาง และเครือข่ายหน่วยงานลดอุบัติเหตุ สอจร. ศวปถ. มพบ. ร่วมทำ Swot เพื่อวเคราะห์ สถานการณ์การแก้ไขอุบัติเหตุในปัจจุบัน พร้อมร่วม วางแนวทางขับเคลื่อนประเด็น ที่สามารถทำสำเร็จในระยะสั้นและเกิดผลสำเร็จในวงกว้าง