สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ วันที่ 4 เมษายน 2559

สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ

การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของโลก


ตามมติที่ประชุมที่ว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของโลก 57/309 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2546, มติที่ 58/9 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546, มติที่ 58/289 ลงวันที่ 14 เมษายน 2547, มติที่
60/5 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2548, มติที่ 62/244 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551, มติที่ 64/255 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2553, มติที่ 66/260 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555, มติที่ 68/269 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557
มีข้อพิจารณาจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และการส่งต่อรายงานการพัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนนของโลกและข้อเสนอแนะ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 ยืนยันมติที่ประชุม 70/1 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 ในหัวข้อเรี่อง การเปลี่ยนแปลงโลก :
2573 เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายสูงสุดคือการให้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การดำเนินงานประเด็นนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ในปี 2573 ต้องเน้นและให้ความสำคัญ
กับปัญหาความยากจนของประชาชนทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม หากดำเนินการ 3 ส่วนนี้ด้วยความสมดุลและบูรณาการ จะสร้างความสำเร็จให้กับ
เป้าหมายของการพัฒนาสหัสวรรษ (MDGs) ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของโลกและจำเป็น
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ยืนยันมติที่ประชุม 69/313 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เกี่ยวกับวาระการประชุมที่ Addis
Ababa เอธิโอเปีย : การประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบการเงินและการคลัง ต้อง
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย แผนปฏิบัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็น
การยืนยันอย่างหนักแน่นบวกความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เข้มแข็งในการรับมือกับความท้าทายของ
การจัดหาเงินทุน การสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อม ทุกระดับ ภายใต้ความร่วมมือจากทั่วโลก
อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ ปุ่มดาวน์โหลด ด้านล่างนี้ค่ะ 

นางสาวสุนันทา วงศ์ชาลี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แปล
จัดทำโดย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)