ยอดขายมอเตอร์ไซค์โต ฤาอุบัติเหตุจะโตตาม?

อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ในประเทศไทยนั้น อุบัติเหตุทางรถยนต์และความสูญเสียที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากพาหนะชนิดรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ และอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ก็ยังผันแปรตามกันไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ได้รับการประกาศใช้ในปี พ.ศ.2504 ถนนได้กลายเป็นคมนาคมหลักของประเทศแทนทางรถไฟ การลงทุนขยายตัว เช่น การขยายตัวของงานนอกภาคเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้คนต้องเดินทางและติดต่อกันมากขึ้น พาหนะจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตสมัยใหม่

จำนวนมอเตอร์ไซค์ในภาคอีสานเพิ่มจาก 686 คันในปี 2502 เป็น 1,338,659 คัน ในปี 2536 หรือเพิ่มถึง 1,951 เท่า ในเวลา 34 ปี จนกระทั่งปัจจุบัน รถจักรยานยนต์กลายมามีบทบาทสำคัญต่อการเดินทางและการขนส่งทั้งในเมืองและชนบท ด้วยเป็นพาหนะที่มีความสะดวก มีระดับราคาที่ไม่สูงนัก และประหยัดน้ำมัน ทั้งยังมีแนวโน้มการใช้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากยอดขายในช่วง 15 ปีล่าสุดของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยอดขายจักรยานยนต์ ในประเทศไทย ในรอบ15 ปี พ.ศ.2536-2550 (ค.ศ.1993-2007)

พ.ศ. (ค.ศ) ยอดรวมทั้งหมด (คัน)
2536 (1993) 1,009,565
2537 (1994)
1,276,630
2538 (1995) 1,464,970
2539 (1996) 1,236,159
2540 (1997 ) 910,664
2541 (1998) 526,845
2542 (1999) 604,010
2543 (2000 ) 783,678
2544 (2001) 907,100
2545 (2002 ) 1,327,675
2546 (2003) 1,766,860
2547 (2004) 2,026,841
2548 (2005) 2,112,426
2549 (2006) 2,054,588
2550 (2007)
(มกราคม - กุมภาพันธ์)
275,931
ข้อมูล : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2546 จำนวนจักรยานยนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ 17 ล้านคัน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นแต่ละปีมากกว่า 2,000,000 คัน ในช่วงปี พ.ศ. 2547-49 นับถึงปี พ.ศ.2550 จำนวนการใช้รถจักรยานยนต์มีโอกาสทะลุเกิน 20 ล้านคัน นั่นหมายความว่า อัตราส่วนจำนวนจักรยานยนต์ต่อประชากรไทยคือ 3 คนต่อ 1 คัน สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก ไต้หวันและมาเลเซีย เท่านั้น อัตราการใช้รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้ ย้ำให้เราได้ตระหนักว่า สถิติที่ว่า “อุบัติเหตุทางรถยนต์และความสูญเสียที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากพาหนะชนิดรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์” ไม่ใช่การค้นพบสาเหตุของปัญหา หากแต่เป็นการค้นพบกับดักความเจริญที่รอให้ทุกฝ่ายต้องจริงจังรับมือกับปัญหาที่จะเพิ่มขึ้นแน่

---------------------------

เรียบเรียงจาก : บันทึกโฉมหน้าอุบัติเหตุ มอเตอร์ไซค์ (Motorcycle Safety Diary) โดย ยุทธนา วรุณปิติกุล และ สุพิตา เริงจิต

Recent Post

“โครงการจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย (Safety Bike)” จักรยานยนต์ไทยปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

คุณรู้หรือไม่ใน 1 ปี มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยปีละ 1 โรงเรียนใหญ่ ทำไมเด็กในประเทศนี้…..ตายก่อนวัยอันควร!! แล้วเราจะมีหนทางป้องกันแก้ไขอย่างไรบ้าง!!?555

คำแนะนำของกลุ่มผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก

คำแนะนำของกลุ่มผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ในเด็ก 555