รายงานวิจัย

วันที่ ชื่อรายงานสัมมนา ดาวน์โหลด
16/12/2015 การถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดพิษณุโลก
18/08/2015 โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์งานวิจัยด้านอุบัติทางถนนในประเทศไทย
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต
18/08/2015 โครงการจัดการถนนปลอดภัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร
16/12/2015 โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย
18/08/2015 โครงการเครือข่ายข้อมูลเพื่อเอาชนะทุกข์บนถนนของคนอุดรธานี
18/08/2015 โครงการวิจัยการใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ปลอดภัย
18/08/2015 โครงการศึกษาโครงสร้างและกลไกการกำหนด กำกับนโยบายและการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย
18/08/2015 โครงการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นตัวอย่างในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน
18/08/2015 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2551
18/08/2015 รายงานการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกควํ่า ทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 66+400
18/08/2015 โครงการศึกษาโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร
18/08/2015 โครงการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บเพื่อการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
18/08/2015 โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรกรณีชนท้าย
18/08/2015 โครงการศึกษาสถานการณ์อุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยอุบัติเหตุจากข้อมูลศูนย์นเรนทร
18/08/2015 โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูมิภาค
18/08/2015 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18/08/2015 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคเหนือ
18/08/2015 รายงานถอดบทเรียนการจัดการความปลอดภัยทางถนน ภาคใต้
18/08/2015 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
18/08/2015 โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม
18/08/2015 โครงการการติดตามผลของโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะบังคับใช้กฏหมายในระยะแรกต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเขตเมือง
18/08/2015 โครงการป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน
18/08/2015 โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน (Death Case)
18/08/2015 โครงการศึกษาข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
18/08/2015 โครงการศึกษาและพัฒนาคู่มือการสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างมีส่วนร่วม จ.มหาสารคาม
18/08/2015 รายงานโครงการประเมินผลสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9
18/08/2015 โครงการขยายเครือข่ายลดอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2552
18/08/2015 สถานการณ์และทิศทางการบังคับใช้กฎหมาย
18/08/2015 รายงานการสำรวจประวัติการได้ใบขับขี่ การทดสอบการขับขี่ของเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18/08/2015 คู่มือการเสนอแนวทางการจัดการด้านใบขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชน
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรจังหวัดบุรีรัมย์
18/08/2015 โครงการแต่งตำราอุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย
18/08/2015 โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคเหนือ
18/08/2015 โครงการชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบัติเหตุทางถนน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
18/08/2015 โครงการสานสายใย ครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง
18/08/2015 โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วม ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
18/08/2015 โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร อำเภอปากช่อง
18/08/2015 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร สถานีตำรวจโพธิ์กลาง
18/08/2015 โครงการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีศึกษา : โรงเรียนมหิศราธิบดีและวิทยาลัยนครราชสีมา
18/08/2015 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน
18/08/2015 โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
18/08/2015 โครงการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงภัยบนทางหลวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย
18/08/2015 โครงการประเมินรูปแบบการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสุรินทร์
18/08/2015 โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18/08/2015 โครงการชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านวรารักษ์ จังหวัดปทุมธานี
18/08/2015 โครงการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเลย
18/08/2015 โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษาที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลำปาง (ระยะที่ 2)
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแบบบูรณาการ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดพิจิตร
18/08/2015 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดน่าน
18/08/2015 โครงการศึกษาความเหมาะสมของโทษและการลงโทษของศาลในคดีความผิดฐานขับรถขณะมึนเมาสุรา
18/08/2015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผู้ปกครองร่วมใจลดอุบัติเหตุบนถนน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
18/08/2015 โครงการวิจัยการจัดการความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี
18/08/2015 โครงการศึกษาค่าความเสียดทานของผิวทางที่มีผลต่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา : ผลกระทบของน้ำเมือกปลาบนถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
18/08/2015 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่ชี้ทิศการวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน
18/08/2015 โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลผู้ป่วยใน (12แฟ้ม) ข้อมูลระบบประกัน และข้อมูลมรณบัตรไปใช้ประโยชน์
18/08/2015 รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2553
18/08/2015 รายงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องอุบัติเหตุจราจรพลังเครือข่ายสู่ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน:Partnership for Decade of Action for Road Safety เขตภาคเหนือ
18/08/2015 โครงการสรุปเนื้อหาเพื่อการสื่อสารงานสัมมนาอุบัติเหตุ 4 ภาค
18/08/2015 โครงการการศึกษากระบวนการและการบริหารจัดการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
18/08/2015 โครงการดำเนินงานแกนนำ (Core Group) หน่วยปฏิบัติการวิชาการ (Node Action) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ 5 พื้นที่
18/08/2015 โครงการรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์-เทศบาลตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - อบต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - อบต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - อบต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - อบต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - อบต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
18/08/2015 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนตามกรอบองค์การสหประชาชาติ
02/11/2016 โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปใช้ประโยชน์
18/08/2015 โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 1
18/08/2015 การศึกษาการลงทุนในมาตรการลดอุบัติเหตุจราจรที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองทศวรรษความปลอดภัย
18/08/2015 โครงการสร้างความปลอดภัยจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอละงู จ.สตูล
18/08/2015 โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ถนนพระราม 2
18/08/2015 โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่ วงรอบที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
18/08/2015 โครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจำทาง : การกำหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ
18/08/2015 การสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18/08/2015 เวทีสื่อมวลชน อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น (ภาคอีสาน)
18/08/2015 โครงการศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
18/08/2015 โครงการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยรถเพื่อการทัศนาจรสำหรับสถานศึกษา พื้นที่นำร่องจังหวัดนครราชสีมา
18/08/2015 โครงการศึกษาและพัฒนาชุดความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในชุมชนชนบท ระยะที่ 1
18/08/2015 รายงานวิชาการห้องย่อย “พลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย”
18/08/2015 งานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่องความปลอดภัยทางถนน “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ: Time for Action”
18/08/2015 โครงการปักหมุดภาคีเครือข่ายปฏิบัติการ ถอดบทเรียน ค้นหาความรู้ ว่าด้วยเรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน"
18/08/2015 โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีถนนสาย 24 (จากเต็นท์ สู่เชิงรุก)
18/08/2015 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดของประเทศไทย
18/08/2015 ก้าวช้าๆ สู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุจราจรภูเก็ต
18/08/2015 โครงการศึกษาเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย”
27/01/2017 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ
26/01/2017 โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
19/12/2017 ผลโพล เรื่อง อุบัติเหตุบนทางถนนเป็นเรื่องของใคร