รายงานวิจัย

การถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน

การถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน

 
ภาพ: 

การถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จ เพื่อจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ท้องถิ่น - ชุมชน - ถนนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2550

การศึกษาครั้งนี้ถอดบทเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนในประเด็น 3 หัวข้อ คือ

1. การให้บริการฉุกเฉิน EMS ครบวงจร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

2. วิศวกรรมจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดย เทศบาลนครขอนแก่น

3. อบต. กับการอบรมอาสาสมัครชาวบ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่กิ่งอาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น