รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งบูรณาการด้านการจัดเก็บข้อมูลจราจรและอุบัติเหตุ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ครอบคลุมความต้องการพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประหยัดค่าใช้จ่าย และทรัพยากรของประเทศโดยส่วนรวม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบฐานข้อมูลด้านการใช้รถใช้ถนนที่สามารถนำไปใช้ในบริหารจัดการสถานการณ์ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และนำมากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา โดย web site อยู่ภายใต้สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในหมวดรายงานข้อมูลศูนย์ถนนประจำปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อใช้การวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ในเรื่องอุบัติเหตุจราจร และเกิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายหน่วยงาน อันได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลอินเตอร์เวชโรงพยาบาลรัตนเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช สถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 18 แห่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน