รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดพิษณุโลก

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุตามอำเภอต่างๆ รวม 9 อำเภอที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีคุณภาพ (ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน) พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริการข้อมูลวิชาการผ่านระบบโครงข่าย Internet และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องจริงจังและถูกต้อง