รายงานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์งานวิจัยด้านอุบัติทางถนนในประเทศไทย

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์งานวิจัยด้านอุบัติทางถนนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสถานการณ์ด้านแหล่งทุน ประเด็นวิจัยและกลุ่มผู้สนใจงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงเปรียบเทียบ ทิศทางในการพัฒนาด้านงานวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยโดยดูจากบทเรียนของต่างประเทศ โดยรายงานฉบับนี้ได้เสนอผลสรุปสถานการณ์การวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (2545-2550) ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจำนวน 68 เรื่อง