รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเชิงลึก เพื่อให้มีการบูรณาการด้านการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของจังหวัด และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นระบบ โดยนำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมารวบรวม วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และแนวคิด “5 +1 ช” (ชวน เชื่อม ชง ชมและช้อน) ของนายแพทย์อนุชา เศรษฐ์เสถียร และจังหวัดภูเก็ตเพิ่มการ “เช็ค” มาเป็นแนวคิดในการดำเนินงาน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งได้นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาใน 3 รูปแบบ ได้แก่

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่สามารถแก้ไขได้ทันที

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการที่อาศัยอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจหน้าที่แขวงการทางในด้านวิศวกรรมจราจร อำนาจหน้าที่ตำรวจในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่าย