รายงานวิจัย

โครงการจัดการถนนปลอดภัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการจัดการถนนปลอดภัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการกำหนดนโยบายและแผนเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อป้องกันและการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร 2) เพื่อสร้างเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากประชาคมชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์การลดอุบัติเหตุจากการจราจร 3) เพื่อจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุ และสามารถนำความสำเร็จมาบูรณาการใช้ในหน่วยงานได้ 4) จัดกระบวนการเสริมสร้างให้นิสิต อาจารย์และบุคลากร เกิดตระหนักถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนน และการขับขี่อย่างปลอดภัยขณะอยู่บนท้องถนน 5) เกิดการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการป้องกันและการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในวงกว้าง 6) สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร รวมถึงนิสิตเกิดศักยภาพในการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรในปีต่อ ๆ ไปได้

ทั้งนี้ได้ทำการสำรวจสภาพและปัญหาจราจรที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า สามารถสรุปเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญได้ 2 กลุ่มพื้นที่คือ ปัญหาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้แก่ ปัญหาระเบียบวินัยจราจร ปัญหาด้านการบำรุงรักษาและการติดตั้งระบบควบคุมการจราจร ปัญหาความไม่เสมอภาคของผู้ใช้ถนนทุกประเภท ปัญหาลักษณะทางกายภาพของถนนและปัญหาด้านความปลอดภัยในการสัญจร (จุดเสี่ยงอันตราย) และปัญหาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปัญหากลุ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่ ปัญหาดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถสรุปเป็นแนวทางในการแก้ไขที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ 3 ระยะ คือ แผนงานระยะสั้น แผนงานระยะกลางและแผนงานระยะยาว

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : http://issuu.com/roadsafetythailand/docs/acc_51002