รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย

โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้รถใช้ถนน บังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน สร้างวินัยการจราจรแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ร่วมใช้ถนน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนและผู้ร่วมสัญจรเข้ามาติดต่อราชการ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน และไปกำหนดองค์ความรู้ไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป