รายงานวิจัย

โครงการเครือข่ายข้อมูลเพื่อเอาชนะทุกข์บนถนนของคนอุดรธานี

โครงการเครือข่ายข้อมูลเพื่อเอาชนะทุกข์บนถนนของคนอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยเน้นตั้งแต่ข้อมูลการตาย การบาดเจ็บ คดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเสนอเพื่อให้เกิดการนำไปแก้ไขได้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดจิตสานึกในด้านความปลอดภัยชุมชน เป็นการดาเนินงานแบบบูรณาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย ลดอุบัติเหตุ ในระหว่างดำเนินงานได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการ กลวิธี ขยายเครือข่าย ตลอดจนบุคคลที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมจนสามารถทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ