รายงานวิจัย

โครงการวิจัยการใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ปลอดภัย

โครงการวิจัยการใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากการขับรถเร็ว เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและตระหนักถึงปัญหาการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ เพื่อเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหาการขับรถเร็ว และเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการใช้ความเร็วในการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยศึกษาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว ศึกษาทัศนคติของผู้ขับขี่ที่มีต่อความเร็วในการขับขี่ ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการดำเนินมาตรการต่างๆ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนผ่านทางสื่อออนไลน์และเวทีสาธารณะ รวมถึงการจัดทำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำบทเรียนที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้เสนอแก่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศต่อไป

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : http://issuu.com/roadsafetythailand/docs/acc_51006