รายงานวิจัย

โครงการศึกษาโครงสร้างและกลไกการกำหนด กำกับนโยบายและการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

โครงการศึกษาโครงสร้างและกลไกการกำหนด กำกับนโยบายและการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยทำการทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศ โครงสร้างการบริหารจัดการประเด็นสำคัญอื่นๆ ของประเทศไทย ประสบการณ์การดำเนินงานของ ศปถ. บริบททางกฎหมายและโครงสร้างการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน โดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอทางเลือกโครงสร้างและกลไกการกำหนดกำกับนโยบายและการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย และนำเสนอทางเลือกโครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 3 ข้อซึ่งมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน