รายงานวิจัย

โครงการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นตัวอย่างในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน

โครงการปฏิบัติงานวิชาการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นตัวอย่างในการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน ได้ทำการถอดบทเรียนอปท.และชุมชนซึ่งชนะเลิศการประกวดโครงการชุมชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนของสภาวิศวกร ประจำปี 2549 ได้แก่

1.ประเภทชุมชน คือ โครงการ "ชุมชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน" ปี 2549 ของชุมชนลาดใต้ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

2.ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล คือ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุต่อเนื่อง ของอบต.ท่าสาย จ.เชียงราย

3.ประเภทเทศบาล คือ โครงการเทศบาลสร้างความปลอดภัย เทิดไท้ 80 พรรษา ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

และนำบทเรียนและประสบการณ์ของอปท.และชุมชนมาใช้ในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และขับเคลื่อนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม