รายงานวิจัย

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2551

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2551  โดยดำเนินการในพื้นที่ ตำบลแพง ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย และตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน เป็นพื้นที่นำร่องดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ อปท. และทุกภาคีในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 2. เพื่อสนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเสี่ยง จุดอันตราย ของถนนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงถนนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร 3. เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้ผู้ที่ทำผิดกฎหมายโดยการมีส่วนร่วมของ อปท. 4. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ โดยการมีส่วนร่วมของ อปท. และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของจังหวัด

จากการดำเนินโครงการทำให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงปัญหาและพื้นที่ของตนว่ามีจุดใดเป็นจุดเสี่ยง จุดอันตรายและเป็นจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมทั้งร่วมกันเสนอหาวิธีการแก้ไขจุดดังกล่าว มีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรมีทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ตำบลนำร่องและในสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทุกแห่ง พื้นที่ตำบลนำร่องทุกแห่งได้จัดทำแผนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร และจะนำเข้าไปสู่การจัดทำเทศบัญญัติประจำปีต่อไป