รายงานวิจัย

โครงการศึกษาโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

โครงการศึกษาโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์ ด้านกำลังคน เงิน การจัดการและวัสดุอุปกรณ์ของตำรวจจราจรทั้งระบบ เพื่อทราบโครงสร้างการทำงานประจำวันในด้านการจัดการจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย ว่ามีสัดส่วนการใช้ทรัพยากรแต่ละส่วนเพียงใด และมีความเป็นมืออาชีพระดับใด เพื่อเสนอแนะ การพัฒนาโครงสร้างในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใหม่ ให้มีประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยมีทรัพยากรการบริหารที่เหมาะสม โดยทำการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลในจังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี ภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร