รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บเพื่อการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บเพื่อการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ศึกษาสถานการณ์แนวโน้มผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่งในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการขนส่งจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากเครือข่าย 28 แห่งทั่วประเทศ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มสภาพปัญหาและปัจจัยสาเหตุของการบาดเจ็บและเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนควบคุม ป้องกัน ปัญหาการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทย