รายงานวิจัย

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรกรณีชนท้าย

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจรกรณีชนท้าย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวมรวบสถิติข้อมูลการชนท้ายในประเทศ เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะเฉพาะของอุบัติเหตุชนท้าย เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการชนท้าย เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันทำให้เกิดความรุนแรงในการบาดเจ็บจากการชนท้าย เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุการชนท้ายในต่างประเทศ

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุชนท้าย มีสาเหตุมาจากปัจจัยผู้ใช้รถใช้ถนนและยานพาหนะ โดยเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดช่องว่างขององค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง และลักษณะการชนที่มีความแตกต่างในเรื่องของขนาดของยานพาหนะ ที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุชนท้าย อีกทั้งในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ในระดับบุคคล อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่เข้มงวด และบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ขับขี่ที่ผิดกฎจราจร และควรมีแนวทางการออกแบบทางกายภาพที่ส่งเสริมต่อความปลอดภัยทางถนน และช่วยบรรเทาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากกรณีชนท้ายทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป