รายงานวิจัย

โครงการศึกษาสถานการณ์อุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยอุบัติเหตุจากข้อมูลศูนย์นเรนทร

โครงการศึกษาสถานการณ์อุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยอุบัติเหตุจากข้อมูลศูนย์นเรนทร ได้ศึกษาระบบฐานข้อมูลการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medical Services (EMS) ของศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารสุข วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจากฐานข้อมูลด้านอุบัติเหตุการจราจรทางถนนของระบบฐานข้อมูลการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medical Services (EMS) นำระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านสถานการณ์อุบัติเหตุการจราจรทางถนนในประเด็นดังต่อไปนี้ ประเด็นด้านสถานการณ์ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเมือง ประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยแยกตามชนิดของยานพาหนะที่ชนกับระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในเขตเมือง ประเด็นด้านการวิเคราะห์สถานการณ์จุดเสี่ยงอันตราย และจุดอันตรายในเขตพื้นที่ศึกษาบนโครงข่ายถนนในปัจจุบันโดยใช้ฐานข้อมูลจาก EMS ประเด็นด้านสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับจุดตัดทางรถไฟ (เฉพาะที่มีในฐาน EMS) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐาน EMS