รายงานวิจัย

โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูมิภาค

โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ในเขตเมืองครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลฐานส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการการจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะเพื่อบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบจุดเฝ้าระวัง (Sentinel Site) ในระดับจังหวัด และเป็นโครงการนำร่องในการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในการเฝ้าระวังติดตามและการวางกรอบกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในอนาคต โดยดำเนินการสำรวจพฤติกรรมในเรื่องการใช้ความเร็วและการสวมหมวกนิรภัยในเขตเมือง

ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการออกแบบจุดเฝ้าระวังในระดับจังหวัด และแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ในระยะต่อไป

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : http://issuu.com/roadsafetythailand/docs/acc_51019