รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการผู้ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทำงานเชื่อมประสานการทำงานวิชาการระหว่างคนทำงานในพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำไปสู่การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบข้อมูลอุบัติเหตุ การพัฒนางานวิจัยและความรู้สำคัญ รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนบทเรียนในเครือข่ายความรู้ระดับพื้นที่ให้เป็นแนวทางการวางยุทธศาสตร์การทำงานความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย profile ด้านข้อมูลในแต่ละจังหวัด ประสานจัดเวทีเพื่อวางแนวทางพัฒนาร่วมกัน ที่ปรึกษาให้กับจังหวัดนำร่อง และ จังหวัดที่สนใจ ติดตาม และ สรุปบทเรียน พร้อมวางแนวทางขยายผล mapping ภาคีคนทำงานในแต่ละจังหวัด กำหนดโจทย์ในการศึกษา/ถอดบทเรียนเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อน ทบทวนโจทย์ที่สำญในระดับภาค/จังหวัด และประสานเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย MIS การติดตาม coaching การประเมินผล การจัดความรู้/ถอดบทเรียน