รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการผู้ประสานงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคเหนือ ได้ดำเนินการสนับสนุนทางวิชาการให้แก่จังหวัดในเขตภาคเหนือ 18 จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนในระดับภาคและจังหวัด เพื่อเสริมสร้างกระบวนการค้นหา ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค รวมทั้งการขยายผลบทเรียนดีๆ ไปสู่พื้นที่อื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้แต่ละภาคได้มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์งานวิจัย และสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาประเด็นสำคัญ โดยให้เกิดภาคีเครือข่ายบูรณาการตามโครงการด้วยหลักการ 6 ยุทศาสตร์หลัก คือ การบังคับใช้กฎหมาย วิศวกรรมจราจร การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ การมีส่วนร่วม การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการประเมินผล รวมทั้งมีการถอดบทเรียนการทำงานในจังหวัดสุโขทัย ลำปาง เชียงใหม่ และลำพูน