รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทบทวนวรรณกรรมด้านมาตรการที่ดีในการจัดการแก้ปัญหาด้านอุบัติเหตุในปัจจัยเสี่ยงหลักในต่างประเทศ ทบทวนวรรณกรรมด้านประสิทธิภาพของมาตรการในการแก้ปัญหาด้านอุบัติเหตุในปัจจัยเสี่ยงหลัก วิเคราะห์เพื่อกำหนดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้านอุบัติเหตุในปัจจัยเสี่ยงหลัก จนเกิดเกิดตัวชี้วัดด้านการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานการควบคุมและติดตามผลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงคู่มือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกุล่มปัจจัยเสี่ยงหลัก