รายงานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม

โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่ออัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และสำรวจปัจจัยในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็นกลไกการติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ต่อไปในอนาคต ผลการศึกษาพบว่าอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งในเขตอำเภอที่มีขนาดใหญ่และอำเภอที่มีขนาดเล็กในพื้นที่ศึกษายังอยู่ในอัตราที่มีความเสี่ยง แต่จากการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังดำเนินการโดยเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้เยาวชนและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมนั้น ผลการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ศึกษา มีอัตราพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น สรุปได้ว่าการให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นวิธีการที่สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยได้เป็นอย่างดี