รายงานวิจัย

โครงการการติดตามผลของโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะบังคับใช้กฏหมายในระยะแรกต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเขตเมือง

โครงการการติดตามผลของโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะบังคับใช้กฏหมายในระยะแรกต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเขตเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดนำร่องของโครงการฯ ภายหลังการดำเนินการในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดนำร่องของโครงการฯ ภายหลังการดำเนินการในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต่อการดำเนินงานในระยะแรกของโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะบังคับใช้กฎหมายฯ และเพื่อสะท้อนถึงปัญหาหรือผลสำเร็จของโครงการฯ ในระยะแรก ในระดับของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งในภาพรวมและในระดับพื้นที่จังหวัดนำร่อง

ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ต่อข้อกฎหมายมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย แต่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในกรณีผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงความไม่ตระหนักของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บางส่วนต่อความจำเป็นในทางกฎหมายและบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืน การลดพฤติกรรมเสี่ยงการไม่สวมหมวกนิรภัยบนท้องถนนในประเทศไทยยังคงเป็นภารกิจที่ท้าทายต่อไปสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนต่อข้อบังคับและกฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ อย่างไรก็ดี การกวดขันบังคับและรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย อาจยังไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ปัจจัยและสาเหตุของการไม่สวมหมวกนิรภัย รวมไปถึงข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง