รายงานวิจัย

โครงการป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน

โครงการป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เน้นการป้องกันปัญหาเชิงรุกจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในลักษณะของผู้นำความปลอดภัยวัยรุ่นทดแทนอัตลักษณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยง ลดบทบาทของกลุ่มผู้ใหญ่ในฐานะผู้คิดและวางแผนสั่งการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาพร้อมกับพัฒนาภาวะผู้นำความเปลี่ยนแปลงเพิ่มบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนชี้แนะ ผู้ดูแล และผู้กำกับติดตามช่วยเหลือ ร่วมมือกันเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้คิดและทำหน้าที่ร่วมสร้างสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและชุมชน ผู้นำความปลอดภัยวัยรุ่นได้ร่วมคิดกิจกรรมป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นภายใต้โครงการสร้างโลกสวยด้วยมือเราและโครงการปันรัก สร้างดี มีความสุข กลุ่มผู้นำความเปลี่ยนแปลงได้สนับสนุนให้ผู้นำความปลอดภัยวัยรุ่นได้แสดงความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับชาติ

กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ปกครองและชุมชนในหัวข้อทุกข์ของแม่ที่เกิดจากการซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูก การนำเสนอนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบการจัดนิทรรศการในโรงเรียน การผลิตและนำเสนอหนังสั้นเรื่องพ่อครับผมขอโทษ การสร้างกระแสสังคมโดยการจัดขบวนพาเหรด พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์บนเวทีระดับจังหวัด เป็นผู้แทนมอบข้อเสนอนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชนต่อนายกรัฐมนตรี และนำเสนอนวัตกรรมเชิงป้องกันและแก้ไขการขับขี่รถที่เสี่ยงในเวทีระดับชาติในประเด็นมิติใหม่สู่ความปลอดภัย ...มอเตอร์ไซค์กับวัยรุ่น..หัวใจฮีโร่ นวัตกรรมการเรียนรู้ อาทิเช่น ละครเวทีเรื่องสั้นสะท้อนปัญหาเรื่อง นี่หรือของขวัญ...นั่นหรือสิ่งตอบแทน รายการวาไรตี้เรื่อง มิติใหม่สู่ความปลอดภัยมอเตอร์ไซค์กับวัยรุ่น...หัวใจฮีโร่ เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีพัฒนาการของจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนตนเอง และกระตุ้นให้บุคคลแวดล้อมเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถจักรยานยนต์ และเกิดภาคีเครือข่ายในกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

 

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : http://issuu.com/roadsafetythailand/docs/acc_52011