รายงานวิจัย

โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน (Death Case)

โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน (Death Case) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปนำเสนอ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นระบบ และเพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการสนับสนุนการสอบสวนอุบัติเหตุจราจรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยการจัดประชุม Death Case Conference ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต และหาแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจพื้นที่จริงเพื่อดูรายละเอียดของการเสียชีวิตในด้านวิศวกรรมจราจร ประสานการทำงานร่วมกับตำรวจทางหลวงจากจังหวัดพังงา ประสานงานกับทีมสื่อข่าวของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลความเสียหายด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ และทำงานร่วมกับตำรวจจราจรทุกสถานี เพื่อนำข้อมูลของทุกฝ่ายมานำเสนอและร่วมกันวิเคราะห์ในที่ประชุม ซึ่งทำให้มีการปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจรในจุดเสี่ยง จนส่งผลให้ภาพรวมจังหวัดมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลง