รายงานวิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

โครงการศึกษาข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้นต่อการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงในการบาดเจ็บและเสียชีวิต เพื่อค้นหาข้อเสนอแนะด้านการวางแผน นโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีรถจักรยานยนต์

โครงการฯ เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรกรณีรถจักรยานยนต์ ดังนี้ ควรมีมาตรการในการควบคุมการขับขี่ของผู้ที่อายุน้อย ผู้ขับขี่ที่เริ่มการขับขี่ครั้งแรก หรือหากต้องขับขี่ควรมีมาตรการในการฝึกอบรมตั้งแต่ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ระบบการขนส่งสาธารณะที่สนับสนุนการเดินทางของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง โดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับวัยทางานต้องเข้ามีส่วนร่วม การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกรณีการมีใบขับขี่ การดื่มแอลกอฮอล์และการสวมหมวกนิรภัยและการโฆษณาที่ส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ในอายุ 15 ปี ซึ่งขับขี่ได้รถขนาด 90 CC. แต่ในความเป็นจริงขณะนี้ไม่มีรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 90 CC แล้ว เห็นควรปรับปรุงกฎหมายใหม่หรือกำหนดช่วงอายุของเด็กที่จะต้องสอบใบขออนุญาตขับขี่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และพบว่าผู้สูงอายุถึง 82 ปี เป็นผู้ขับขี่และเกิดอุบัติเหตุฯ ควรมีกฎหมายหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่จะขับขี่ยานพาหนะหรือไม่