รายงานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาคู่มือการสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างมีส่วนร่วม จ.มหาสารคาม

โครงการศึกษาและพัฒนาคู่มือการสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างมีส่วนร่วม จ.มหาสารคาม โดยมีมุ่งหวังให้เกิดคู่มือระดับท้องถิ่น เกิดแกนนำและชุมชนต้นแบบ ที่สามารถสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรได้อย่างเป็นระบบ

โครงการฯ ได้พัฒนาคู่มือและสื่อสำหรับใช้ในการฝึกอบรมระดับท้องถิ่น ประกอบด้วยคู่มือทางเทคนิคและคู่มือเชิงกระบวนการ โดยคู่มือทางเทคนิคแสดงขั้นตอนการค้นหาจุดเสี่ยง การวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่พบบ่อยในชุมชน เช่น บริเวณทางแยก ทางโค้ง ทางตรง รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้น โดยนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาด้วยภาพประกอบคำอธิบาย โดยใช้ภาพถ่ายจากการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง ในส่วนของคู่มือเชิงกระบวนการ ได้อธิบายกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ที่เอื้อให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขยายผลโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆได้ โครงการฯ ยังได้พัฒนาแกนนำและชุมชนต้นแบบ 5 หมู่บ้าน

ผลของโครงการได้ก่อให้เกิดมิติของการเปลี่ยนทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม หรือองค์ความรู้ของนักวิจัย และแกนนำชุมชน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถในการสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงภายในชุมชนของตนเอง ตลอดจนสามารถเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆได้