รายงานวิจัย

รายงานโครงการประเมินผลสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9

การสัมมนาระดับชาติเรื่อง“อุบัติเหตุจราจร” ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “พลังเครือข่าย เพื่อถนนปลอดภัย: partnership for Road Safety” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ได้มีการประเมินผลการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดงานสัมมนาระดับชาติอุบัติเหตุจราจรครั้งที่ 9 ด้านองค์ความรู้ การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา การประสานพลังเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร 2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุมผ่านการสำรวจความคิดเห็น และ 3) เสนอแนะรูปแบบการสัมมนาและการจัดนิทรรศการในการนำไปพัฒนาและดำเนินการให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ 1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา และข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการประเมินผลการสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบเอง จากทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ร่วมชมนิทรรศการ 2) วิธีการเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้เข้าชมนิทรรศการในแต่ละวัน โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มีความครอบคลุมหน่วยงานและองค์กรที่หลากหลาย

ผลการประเมินสามารถติดตามได้ที่รายงานโครงการประเมินผลสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9