รายงานวิจัย

โครงการขยายเครือข่ายลดอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2552

โครงการขยายเครือข่ายลดอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2552 กรณีศึกษา อบจ.ห่วงใย TOYOTA ใส่ใจ ถนนสีขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุดรธานีไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุดรธานี ไปสู่ภาคธุรกิจ (บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด) เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนสำหรับการประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่น ๆ และเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุจราจร กับภาคีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาคธุรกิจ โดยใช้การบูรณาการแบบเสริมพลัง

ผ่านกระบวนการจัดอบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัยและการช่วยปฐมพยาบาลในกลุ่มพนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถกู้ภัย พนักงานขับรถดับเพลิง และรถนำขบวน จำนวน 200 คน รวมถึงการจัดงานมหกรรมถนนสีขาวของเครือข่ายลดอุบัติเหตุจราจรจังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน