รายงานวิจัย

สถานการณ์และทิศทางการบังคับใช้กฎหมาย

หนังสือสถานการณ์และทิศทางการบังคับใช้กฎหมาย เป็นสื่อประกอบการสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจรครั้งที่ 9 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 โดยจัดทำข้อมูลสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ได้จากประเด็นหลักที่เจาะลึกสถานการณ์อุบัติเหตุจราจร อุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และทิศทางการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านการสังเคราะห์ เรียบเรียงให้เข้าใจง่าย กระชับ และตรงประเด็น ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง 1) โครงการ 365 วันอันตราย 9 เดือน 2) 365 วันอันตราย ตำรวจภูธรภาค 4 3) การกวดขันวินัยจราจรกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา 4) ปัญหาอุบัติเหตุจราจรแก้ไขอย่างไรถึงตรงจุด 5) โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ (365 วันอันตราย) 6) อาสาสมัครตำรวจกับการบังคับใช้กฎหมายในชุมชน 7) โครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจจราจรและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร 8) สภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 9) การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจจับรถยนต์ที่นำยางเสื่อมสภาพมาใช้บนท้องถนน 10) ระบบรายงานสถิติอุบัติเหตุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 11) กล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรกับอุบัติเหตุในกรุงเทพมหานคร