รายงานวิจัย

คู่มือการเสนอแนวทางการจัดการด้านใบขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชน

โครงการศึกษาแนวทางการจัดการด้านใบขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุ ในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังขาดประสบการณ์ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ด้านอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในกลุ่มอายุ 18-22 ปี เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้กับระบบการจัดการด้านใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการด้านใบขับขี่ที่เหมาะสมเพื่อลดอุบัติเหตุในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ยังขาดประสบการณ์ จากการดำเนินงานทำให้ได้รายงานการสำรวจประวัติการได้ใบขับขี่ การทดสอบการขับขี่ของเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม ทัศนคติ การเรียนรู้ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ 15 – 22 ปี ในสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก และได้จัดทำคู่มือการเสนอแนวทางการจัดการด้านใบขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชน โดยนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบใบขับขี่ของประเทศไทยสำหรับรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์  ข้อเสนอแนะในคู่มือนี้ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดระบบการออกใบอนุญาตขับขี่ที่มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ขับขี่อย่างรอบด้าน  และสอดคล้องกับพัฒนาการที่ควรจะเป็น อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังได้นำเสนอ 6 กลยุทธหลักเพื่อการยกระดับคุณภาพใบขับขี่ที่เรียกว่า ESCAPE