รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการด้านการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของจังหวัด เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างเป็นระบบ โดยสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่าย ใช้ข้อมูลร่วมกันของแต่ละหน่วยงานและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายประกอบด้วย ตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจทางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ แขวงการทางบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย หมออนามัยและภาคเอกชน บูรณาการการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดที่เน้นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ทั้งด้านบังคับใช้กฎหมาย วิศวกรรมจราจร การให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผล