รายงานวิจัย

โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนในระดับภาคและจังหวัด 2) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการค้นหา ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค รวมทั้งการขยายผลบทเรียนดีๆ ไปสู่พื้นที่อื่นๆ 3) เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์งานวิจัย และสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในประเด็นสำคัญ เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายบูรณาการตามโครงการด้วยหลักการ 6 ยุทธศาสตร์หลักคือ การบังคับใช้กฎหมาย วิศวกรรมจราจร การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ การมีส่วนร่วม การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการประเมินผล

จากการดำเนินโครงการทำให้เกิดโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ระดับจังหวัด ดังนี้ โครงการจัดการข้อมูลจังหวัดต้นแบบ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ และพิจิตร โครงการวิจัย จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย โครงการถอดบทเรียน จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ และตาก ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ กำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน การสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัย การจัดระบบข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ สำหรับด้านงบประมาณควรบูรณาการการทำงานและแหล่งงบประมาณ โดยเฉพาะแหล่งทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเป็นเจ้าภาพหลักการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง