รายงานวิจัย

โครงการชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบัติเหตุทางถนน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

โครงการชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบัติเหตุทางถนน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมารวมถึงนักเรียนนักศึกษาในการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัยและมีระเบียบวินัยในการขับขี่รถมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาในการขับขี่ให้ปลอดภัย และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเคารพกฎระเบียบจราจร โดยมีการอบรมให้ความมรู้พื้นฐานด้านกฎระเบียบและวินัยจราจรแก่นักเรียนที่สมัครใจเข้าเป็นอาสาสมัคร ตั้งชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบัติเหตุในวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ การขยายเครือข่ายชมรมและติดตามความก้าวหน้าของชมรม จัดกิจกรรมออกรณรงค์ ตั้งจุดตรวจ จัดอบรมทำใบขับขี่ให้กับนักเรียน สรุปและถอดบทเรียน จากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาบุคลลากรของวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษายอมรับและเห็นผลจากปัญหาว่าการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเราจะต้องปลูกฝังและสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุได้ และได้มีการจัดตั้งชมรมนักเรียนอาสาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน