รายงานวิจัย

โครงการสานสายใย ครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง

โครงการสานสายใย ครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นการนำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมาเข้าหลักสูตรการสร้างแกนนำเยาวชน เช่น วิชาทหาร กฎหมายทั่วไป ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน เป็นต้น ทำให้เยาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ขึ้น มีจิตสำนึก ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและเยาวชน ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนให้อบอุ่น เข้มแข็งและน่าอยู่