รายงานวิจัย

โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วม ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วม ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น สามารถกำหนดแนวทางของชุมชนเองได้ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอุบัติเหตุอย่างแท้จริง สามารถปฎิบัติตามกฎประชาคมได้อย่างสอดคล้องลงตัว เพื่อพัฒนาบุคลากรในศูนย์ อปพร. ให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านการปฎิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการกองทุน และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปนำเสนอเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรของอำเภอบ้านไผ่อย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินงานเน้นใช้มติประชาคมเพื่อให้ประชาชนยอมรับและปฏิบัติตาม ภายใต้หลักหลักคิด ความปลอดภัยนี้ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน