รายงานวิจัย

โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ

โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแกนนำชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีระดับตำบลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในชุมชน โดยเริ่มในหมู่บ้านนำร่อง 5 หมู่บ้านจาก 5 ตำบล ในเขตอำเภอเขาสวนกวาง การดำเนินงานมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน จัดฝึกอบรมอาสาจราจรประจำชุมชน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน และติดตามประเมินผลโดยฝ่ายอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง ซึ่งแต่ละชุมชนสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงการฯ