รายงานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร อำเภอปากช่อง

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจร อำเภอปากช่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการด้านการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของอำเภอ เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุและปัจจัยของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเชิงลึก และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรของ อ.ปากช่อง อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปวิเคราะห์ประมวลผลและจัดหมวดหมู่ จนนำไปสู่การแก้ไขปัญาในระยะต้น เช่น การแก้ไขจุดเสี่ยงทางร่วมทางแยก เพิ่มแสงสว่าง ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร รวมถึงการมีเครือข่ายแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรระดับอำเภอ การบริหารจัดการที่เกิดเหตุแบบองค์รวม และสามารถนำกรณีศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : http://issuu.com/roadsafetythailand/docs/acc_52040